قبل
بعد

وظایف اصلی روغن موتور، روان سازی قسمت های متحرک موتور، به حداقل رساندن اصطکاک و فرسایش، کمک به کاهش حرارت و به خود گرفتن ذرات معلق و رسوبات لجنی حاصل از احتراق می باشد.
روغن موتور های چهارفصل اسکانیوم با استفاده از روغن پایه اول وارداتی به همراه مواد افزودنی ساخت معتبرترین شرکت های بین المللی اروپایی برای کنترل و محافظت بیشتر موتور خودرو شما تولید میگردد.

تلفن: 77919191-021